Wettelijke mededelingen

U hebt zojuist verbinding gemaakt met de website https://nickel.eu/ ("Site"), die wordt gepubliceerd door de Financière des Paiements Électroniques ("FPE").

Bedrijfsnaam : FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

Wettelijk vertegenwoordiger: Thomas COURTOIS, voorzitter van de FPE

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 770.440 Euro 

RCS : 753 886 092 RCS CRÉTEIL

Orias N° : 17001440

E.C. identificator : FR80753886092 

Hoofdkantoor: 1 Place des Marseillais Charenton-Le-Pont (94220) Frankrijk

Directeur van de publicatie: Marie Degrand-Guillaud, algemeen directeur 

Verantwoordelijke voor de website : Marie Degrand-Guillaud, algemeen directeur 

Hosting en outsourcing (extern) :

CLARANET SAS, 2 rue Bréguet 75011 Paris, Frankrijk

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten na te leven die betrekking hebben op de creatie en de exploitatie van een website. 

Als gebruiker van de website dient u deze bepalingen zorgvuldig te lezen en het bezoeken van de websitehoudt aanvaarding ervan in.

De FPE vestigt de aandacht van de gebruikers van haar Site op de volgende punten:

 

1 - Toegang tot de site :

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze Site en hem te gebruiken.

De toegang tot de website is gratis. De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk komen ten laste van de gebruiker, volgens de door zijn toegangaanbieders en telecommunicatie-exploitanten vastgestelde voorwaarden.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten zijn controle vallen en voor eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er zij aan herinnerd dat het zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of verblijven in een computersysteem, het hinderen van de werking van een dergelijk systeem of het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten zijn waarop strafrechtelijke sancties staan.

Bepaalde wetten verbieden de verspreiding, de toegang, of het gebruik van gegevensverzamelingsprocessen op deze website. 

Zorg ervoor dat u wettelijk bevoegd bent om deze website te bezoeken in het land (de staat) van waaruit u verbinding maakt.

 

2 - Intellectuele eigendom :

FPE is eigenaar, of rechthebbende, van alle elementen waaruit deze site bestaat, waaronder  gegevens, tekeningen, grafische voorstellingen, foto's en soundtracks.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding of herdistributie van de inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FPE, is verboden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.713-2 van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.  Evenzo kan elk gebruik van de inhoud van de website voor illegale doeleinden het voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging.

De handelsmerken van de uitgever van de website en zijn partners, evenals de logo's die op de website voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken.

Bij wijze van uitzondering zijn sommige inhouden (teksten en afbeeldingen) eigendom van hun respectievelijke auteurs en vallen onder hun verantwoordelijkheid.

FPE gebruikt deze inhoud met de toestemming van de houder van de rechten op de betrokken werken. Elke reproductie, representatie, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van deze inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

 

3 - Verantwoordelijkheid :

FPE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze website gepubliceerde informatie juist, up-to-date en volledig is en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de presentatie van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

FPE kan echter niet instaan voor de volledigheid of de afwezigheid van wijzigingen door derden (inbraak, virus,...)

Bovendien wijst FPE elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of weglating in de inhoud van deze pagina's, alsook in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

FPE is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website door enige gebruiker, of uit het falenvan de lijnen of systemen die noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan. In het bijzonder is FPE niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid die het gevolg is van de overdracht van vertrouwelijke informatie op het internet.

De op de website verstrekte informatie kan onvolledig of onjuist zijn als gevolg van de noodzakelijkerwijs vereenvoudigde aard van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. FPE wijst alle directe of indirecte verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het up-to-date zijn en de beschikbaarheid van de informatie op deze website.

FPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beslissingen die worden genomen op basis van informatie op de website, noch voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken.

De toegang tot de op de website gepresenteerde producten en diensten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn.

Geen van de producten en/of diensten zal door FPE aan een persoon worden geleverd indien de wet van zijn land van herkomst of van een ander land dat hem aanbelangt dit verbiedt.

Het is echter aan elke geïnteresseerde persoon om vooraf bij zijn/haar gebruikelijke raadgevers na te gaan of zijn/haar juridisch en fiscaal statuut hem/haar toestaat in te schrijven op de producten en/of diensten die op de website worden voorgesteld.

FPE behoudt zich het recht voor juridische en, in het bijzonder, disciplinaire maatregelen te treffen tegen iedere gebruiker die in strijd handelt met een van de verbintenissen die hij uit hoofde van deze juridische verklaring is aangegaan, overeenkomstig de interne normen die binnen de FPE en de groep BNP Paribas van kracht zijn.

 

4 – Technische informatie : 

Er wordt aan herinnerd dat de vertrouwelijkheid van de correspondentie op het netwerk niet gewaarborgd is en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

FPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn computers, software, netwerkuitrusting en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site en/of de informatie die erop staat.

 

5 - Hyperlinks :

De hyperlinks die vanaf https://nickel.eu/ naar andere websites worden gelegd, brengen in geen geval de aansprakelijkheid van FPE met zich mee.

FPE wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en eventuele schade veroorzaakt door het bezoeken van websites waarnaar de website via hyperlinks leidt. De gebruiker bezoekt de andere websites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

 

6 - Cookies :

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de website, cookies in zijn browser kunnen worden geplaatst. Deze cookies worden opgeslagen voor een specifieke periode en onder de voorwaarden beschreven in het  cookiebeleid dat online beschikbaar is op https://nickel.eu/nl-be/beleid-inzake-cookie-gebruik. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website.

De gebruikers van de website erkennen dat zij op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en geven FPE toestemming om deze te gebruiken. Zij kunnen deze cookie deactiveren via de instellingen in hun browsersoftware.

 

7 – Toepasselijk recht : 

De inhoud van de website is onderworpen aan de in Frankrijk geldende wetgeving.

Elke gebruiker erkent de bevoegdheid van de Franse rechtbanken voor elk geschil met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website, zowel in eerste aanleg als in beroep.