Wettelijke mededelingen

U hebt zojuist verbinding gemaakt met de website https://nickel.eu/ ("Site"), die wordt gepubliceerd door de Financière des Paiements Électroniques ("FPE").

Financière des Paiements Électroniques, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 770.440 euro, 753 886 092 RCS CRÉTEIL, 1 Place des Marseillais 94220 Charenton-Le-Pont. FPE is als betalingsinstelling erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") onder nummer 16598, en is in België actief via haar Belgisch bijkantoor met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 144-146 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BTW BE0763.878.661 RPR Brussel en onder nummer 964 bij de Nationale Bank van België. IBAN BE10 0019 0945 5104. www.nickel.eu | hello@nickel.eu

Bedrijfsnaam: FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

Vaste vertegenwoordiger : Emmanuel Legras, CEO van FPE België

Belgisch bijkantoor van Financiere des Paiements Électroniques Frankrijk. Maatschappelijke zetel: Koningsstraat - 144-146 1000 Brussel (België).

Directeur van de publicatie: Marie Degrand-Guillaud, algemeen directeur FPE Frankrijk

Verantwoordelijk voor de website: Marie Degrand-Guillaud, algemeen directeur FPE Frankrijk

Hosting en outsourcing (extern) : CLARANET SAS, 2 rue Bréguet 75011 Parijs, Frankrijk

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten na te leven die betrekking hebben op de creatie en de exploitatie van een website. 

Als gebruiker van de website dient u deze bepalingen zorgvuldig te lezen en het bezoeken van de websitehoudt aanvaarding ervan in.

De FPE vestigt de aandacht van de gebruikers van haar Site op de volgende punten:

 

1 - Toegang tot de site :

De gebruiker van deze Site erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze Site en deze te gebruiken.

De toegang tot de Site is gratis. De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk komen ten laste van de gebruiker, overeenkomstig de door zijn toegangaanbieders en telecommunicatie-exploitanten vastgestelde voorwaarden.

De gebruiker erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze Site en deze te gebruiken.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten zijn controle vallen en voor eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er wordt aan herinnerd dat het zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of verblijven in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten vormen waarop strafrechtelijke sancties van toepassing zijn.

Bepaalde wetten verbieden de verspreiding van, de toegang tot, of het gebruik van gegevensverzamelingsprocessen op deze Site. Zorg ervoor dat u wettelijk bevoegd bent om deze Site te bezoeken in het land (de staat) van waaruit u verbinding maakt

 

2 - Intellectuele eigendom :

FPE is eigenaar, of houder van de rechten, van alle elementen die deel uitmaken van deze site, met name de gegevens, tekeningen, grafische voorstellingen, foto's en soundtracks.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding of herdistributie van de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FPE, is verboden overeenkomstig de bepalingen van artikel XI.165 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht. Evenzo kan elk gebruik van de inhoud van de Site voor illegale doeleinden het voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging.

De handelsmerken van de uitgever van de Website en zijn partners, evenals de logo's die op de Website voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken.

Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde inhouden (teksten en beelden) eigendom van hun respectieve auteurs en vallen zij onder hun verantwoordelijkheid.

FPE gebruikt deze inhoud met de toestemming van de houder van de rechten op de betrokken werken. Elke reproductie, weergave, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van deze inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

 

3 - Aansprakelijkheid :

FPE spant zich in om de juistheid, actualiteit en volledigheid van de op deze site gepubliceerde informatie te waarborgen en behoudt zich het recht voor om de inhoud of presentatie van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

FPE kan echter niet instaan voor de volledigheid of de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus, enz.)

Bovendien wijst FPE elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of weglating van de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.

FPE is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site door enige gebruiker, of uit het falen van de lijnen of systemen die noodzakelijk zijn voor het gebruik ervan. In het bijzonder wijst FPE elke aansprakelijkheid af die het gevolg is van de overdracht van vertrouwelijke informatie op het internet.

De op de Site meegedeelde informatie kan onvolledig en onvolledig zijn wegens het noodzakelijkerwijze vereenvoudigde karakter van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. FPE wijst alle directe of indirecte verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het up-to-date zijn en de beschikbaarheid van de informatie op deze site.

FPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beslissingen die worden genomen op basis van informatie op de site, noch voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken. Eenieder die gebruik wenst te maken van een of meer van de op de Site gepresenteerde diensten en/of producten wordt verzocht contact op te nemen met [online klantenservice] om te informeren naar de contractuele en tarifaire voorwaarden die op dit (deze) product(en) en/of dienst(en) van toepassing zijn.

De toegang tot de op de Site gepresenteerde producten en diensten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn.

Geen van de producten en/of diensten zal door FPE aan een persoon worden geleverd indien de wet van zijn land van herkomst of van een ander land dat hem aanbelangt dit verbiedt.

Het is echter aan elke geïnteresseerde persoon om vooraf bij zijn/haar gebruikelijke raadgevers na te gaan of zijn/haar juridisch en fiscaal statuut hem/haar toestaat zich te abonneren op de producten en/of diensten die op de Site worden voorgesteld.

FPE behoudt zich het recht voor juridische en met name disciplinaire maatregelen te treffen tegen iedere gebruiker die in strijd handelt met een van de verbintenissen die hij uit hoofde van deze juridische verklaring is aangegaan, overeenkomstig de interne normen die binnen de FPE en de groep BNP Paribas van kracht zijn

 

4 – Technische informatie : 

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van de correspondentie op het netwerk niet gewaarborgd is en dat het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

FPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, software, netwerkuitrusting en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site en/of de informatie die deze bevat.

 

5 - Hyper-links :

De hyperlinks die vanaf https://nickel.eu/ naar andere sites worden gelegd, vallen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van FPE.

FPE wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en eventuele schade veroorzaakt door het bezoeken van sites waarnaar de site via hyperlinks leidt. De gebruiker bezoekt de andere Sites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

 

6 - Cookies :

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de Site, cookies in de browser kunnen worden geplaatst. Deze cookies worden gedurende een bepaalde periode bewaard en volgens de voorwaarden die zijn beschreven in het cookiebeleid dat online beschikbaar is op https://nickel.eu/nl-be/beleid-inzake-cookie-gebruik. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de Website.

De gebruikers van de site erkennen dat zij op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en geven FPE toestemming om deze te gebruiken. Zij kunnen deze cookie deactiveren via de instellingen in hun browsersoftware.

 

7 – Persoonsgegevens : 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt door middel van de op deze site beschikbare formulieren of bij het verzenden van een online sollicitatie, worden door FPE, de verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt voor interne beheersdoeleinden en om aan uw verzoek te voldoen.

Deze gegevens kunnen, in het kader van verschillende operaties, worden doorgegeven aan een land binnen of buiten de Europese Unie. De informatie kan ook worden meegedeeld aan dienstverleners/onderaannemers die namens FPE bepaalde materiële en technische taken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in deze juridische verklaring beschreven verwerking. In geval van overdracht naar een land buiten de Europese Unie zijn regels vastgesteld om de bescherming en de veiligheid van deze gegevens te waarborgen. Nadere bijzonderheden over deze regels en informatie over de overdracht zijn op verzoek verkrijgbaar bij personaldata@nickel.eu.

Deze persoonsgegevens kunnen op hun verzoek worden meegedeeld aan officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten.

https://nickel.eu/sites/default/files/Use-on-Personal-Data-Policy-Prospects-Customers_BE_nl.pdf

8 – Toepasselijk recht : 

De inhoud van de site "https://nickel.eu/nl-be/" is onderworpen aan het in België geldende recht.

Alle gebruikers erkennen de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken voor elk geschil met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de Site, zowel in eerste aanleg als in beroep